วันนี้ :
3 คน
เมื่อวาน :
14 คน
เดือนนี้ :
581 คน
เดือนที่แล้ว :
731 คน
ปีนี้ :
3,701 คน
ปีที่แล้ว :
4,600 คน
ทั้งหมด :
20,833 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.237.2.4
8 มิ.ย. 2557
         สำนักสงฆ์ร่มแก้วกัลยา (สถานปฏิบัติวิปัสสนาธรรม)  ได้เริ่มต้นขึ้นในปี  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยก่อนหน้านั้น  ๑  ปี แม่แก้วกัลยาได้รับการอาราธนาจากคณะศิษยานุศิษย์ผู้ใฝ่การปฏิบัติธรรม   และพระ อ.ปุ่น  ปภัสสโร  พระคุณเจ้าที่ได้ดูแลในพื้นที่แห่งนี้  เดิมเป็นที่พักสงฆ์ ชื่อที่พักสงฆ์ศาลาทวด “ร่มแก้วร่มเมือง” และมีรูปแบบ
ของการปฏิบัติธรรมที่เรียบง่าย  และยังเป็นสวนยางและป่าไม้เล็กๆ และยังไม่มีความพร้อมในหลายๆ อย่าง
พระ อ.ปุ่น ปภัสสโร  จึงขออาราธนาให้แม่แก้วกัลยาเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ โดยยกถวายพื้นที่
แห่งนี้ให้อยู่ในการดูแลดำเนินการและพัฒนาทุกสิ่งรวมทั้งในการปฏิบัติวิปัสสนา โดยผ่านที่ประชุมและความ-
เห็นชอบจากคณะพระเถระและผู้ศรัทธาจากหลายฝ่าย

เมื่อระเบียบข้อตกลงเป็นไปอย่างชัดเจนตามเจตนาจุดประสงค์ของแม่แก้วกัลยา ซึ่งมีประเด็นหลักสำคัญที่ว่า
1. ปรารถนาจะสร้างสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนาธรรมให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนผู้
ศรัทธา การปฏิบัติได้ มีพื้นที่และรูปแบบการปฏิบัติเพื่อการยังประโยชน์อันสูงสุดแก่ตนเอง และพระพุทธศาสนาและต้องการจะปฏิบัติ ธรรมจริงๆ โดยไม่มีสิ่งอื่นๆ แอบแฝง

2. การพัฒนาอุบาสกชุดขาว ให้บรรพชา อุปสมบทเป็นกุลบุตรที่สมควร ค่าแห่งองค์
พระบรมพุทธศาสดาพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยปฏิบัติตามพระธรรม วินัยอย่างเคร่งครัด 
ไม่ให้เห็นแก่ลาภ สักการะ และพร้อมปฏิบัติตน เพื่อหนทางแห่งมรรค ผล  นิพพานจริง ๆ

3. ทุกสิ่งที่แม่แก้วกัลยาและคณะศิษยานุศิษย์ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาได้ปลูกสร้าง
ดำเนินการพัฒนาในทุกสิ่ง เพื่อยกถวายเป็นสมบัติของ พระพุทธศาสนาทั้งหมด
นั้นมิใช่เป็นเพื่อลาภ สักการะแก่ใครคนใดคนหนึ่ง

**เพื่อปรารถนาให้พื้นที่แห่งนี้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้นักปฏิบัติและผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน
เสมอเหมือน
เป็นบ้านแห่ง ธรรมที่พักใจ  บ้านที่ปลูกธรรมะให้เจริญแก่ผู้เข้ามา
ร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่าน โดยมีพื้นที่และอาคารในการปฏิบัติ  ที่หลับที่นอน อาหารไว้สำหรับทุกท่าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ           *( ส่วนผู้ปรารถนาจะสร้างบุญหรือชำระหนี้สงฆ์นั่นแล้วแต่จิตศรัทธาของแต่ละบุคคล )
**ทุกกิจทุกการปฏิบัติ ณ ร่มแก้วกัลยาให้เป็นไปเพื่อมรรค ผล นิพพาน และเป็นพื้นที่ที่มาปฏิบัติจิตปฏิบัติ
กายตน  พัฒนาจิตใจตน ชำระจิตใจของตน ตามอัตตภาพปัญญาของตนให้เป็นอริยะ เพื่อเป็นที่สร้างคน สร้างธรรมให้ประจักษ์แจ้งแก่ตน ในการยังประโยชน์อันสูงสุดแก่ตน และพระพุทธศาสนา
       เมื่อทุกข้อตกลงได้ผ่านการพิจารณา และความเห็นพร้อมในทุกฝ่ายพระ อ.ปุ่น ปภัสสโร เต็มพร้อมยกพื้นที่แห่งนี้ให้อยู่ในการดูแลดำเนินการของแม่แก้วกัลยา, ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ พระ อ.ปุ่น ปภัสสโร จึงขอเปลี่ยนชื่อที่พักสงฆ์แห่งนี้ เป็นสำนักสงฆ์ร่มแก้วกัลยาอย่างเป็นทางการ  จากนั้น
แม่แก้วกัลยาได้รวมศรัทธาจากคณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาได้เริ่มพัฒนาการปฏิบัติ
วิปัสสนา พร้อมทั้งการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่  โดยเริ่มสร้างองค์พระประธาน “พระศรีแก้วศากยมุนีย์” เพื่อเป็นศูนย์
รวมใจให้ผู้ที่เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ ได้น้อมรำลึกถึงพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ
พระมหากรุณาธิคุณ  แห่งองค์พระบรมพุทธศาสดา  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และได้น้อมนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อสร้างตนให้สมค่าแห่งความเป็นพุทธะ  และได้มีการปลูกสร้างกุฏิสำหรับพระสงฆ์เพิ่มขึ้นจน
เพียงพอแก่คณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติในพื้นที่  สร้างอาคารผู้ปฏิบัติธรรม  ปรับภูมิทัศน์รอบพื้นที่ รวมถึงห้องน้ำ พระภิกษุสงฆ์ และผู้ปฏิบัติธรรม  และพัฒนาการปฏิบัติเรื่อยมาพร้อม
การพัฒนาพื้นที่จนถึงปัจจุบัน
      ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  สำนักสงฆ์ร่มแก้วกัลยาได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โดยรับการประทาน พระบรมสารีริกธาตุ  เพื่อมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ณ สำนักสงฆ์ร่มแก้วกัลยา  และการรับผ้ากฐิน  ประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายเป็นพระกุศล ณ สำนักสงฆ์ร่มแก้วกัลยา  และอีกมากมายรางวัลระดับชาติ
ในการปฏิบัติ และการพัฒนาตามหลักแห่งมรรคผล ณ สำนักสงฆ์ร่มแก้วกัลยาแห่งนี้  และกำลังดำเนินไป
อย่างต่อเนื่อง